√ اكتشاف منابع معدنى، ژئوفيزيك اكتشافى، ژئوشيمى اكتشافى، زمين شناسى معدنى و ارزيابى ذخاير معدنى
√ اكتشاف نفت و شبيه سازى ذخاير معدنى
√ طراحى، آتشبارى و استخراج معادن
√ مكانيك سنگ و حفارى در معادن
√ تجهيزات، ماشين آلات و صنايع معدنى
√ اقتصاد و مديريت در معادن
√ فرآورى مواد معدنى
√ بهداشت، ايمنى و محيط زيست در معادن و اثرات زيست محيطى آن
√ فناورى اطلاعات و نرم افزارهاى معدنى