2000،000 ريال عضويت مادام العمر
200،000 ريال عضويت پيوسته
150،000 ريال عضويت وابسته
50،000 ريال عضويت دانشجويي

توجه: شماره حساب 54317743 نزد بانك تجارت شعبه دانشگاه كد 183 به نام انجمن مهندسى معدن ايران براى واريز هزينه ثبت نام در نظر گرفته شده است. ثبت نام كنندگان بايد اصل فيش واريزى را به دبيرخانه انجمن ارسال و كپى آنرا نزد خود نگه دارند.