بسمه تعالي

اساسنامه انجمن مهندسی معدن ايران

فصل اول ـ كليات و اهداف

ماده 1ـ به منظور گسترش، پيشبرد و ارتقاي علم مهندسي معدن و توسعه كمي و كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي و فناوري در زمينه­هاي مربوطه، انجمن مهندسي معدن ايران كه از اين پس در اين اساسنامه انجمن ناميده مي­شود تشكيل مي­گردد.

ماده 2ـ انجمن موسسه­اي غير انتفاعي است و در زمينه­هاي علمي و پژوهشي و فني فعاليت مي­كند و از تاريخ ثبت داراي شخصيت حقوقي است و رئيس انجمن نماينده قانوني انجمن مي­باشد.

ماده 3ـ مركز انجمن در تهران است و شعب آن پس از موافقت كميسيون انجمن­هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري مي­تواند در هر منطقه از كشور تشكيل گردد.

تبصره: هيات مديره مي­تواند در صورت لزوم نسبت به تغيير نشاني مركز اصلي انجمن اقدام كند به شرط آنكه موضوع در روزنامه رسمي و كثير الانتشار اعلام شود و كتبا به اطلاع كميسيون انجمن­هاي علمي وزارت علوم، تحقيات و فناوري برسد.

ماده 4ـ انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نامحدود تشكيل مي­شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي مي­باشد.

فصل دوم ـ‌ وظايف و فعاليتها

ماده 5ـ به منظور نيل به هدفهاي مذكور در ماده 1 اين اساسنامه، انجمن اقدامات زير را به عمل خواهد آورد:

5-1- انجام تحقيقات علمي، فرهنگي در سطح ملي و بين المللي بين محققان و متخصصاني كه به گونه­اي با مهندسي معدن سر و كار دارند.

5-2- همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي، پژوهشي و سياست­گذاري در زمينه ارزيابي و بازنگري طرحها و برنامه­هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه­هاي علمي موضوع فعاليت انجمن.

5-3- تلاش در جهت ارتقاي جايگاه مهندسي معدن در نظام مهندسي كشور.

5-4- ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان و معدنكاران ممتاز

5-5- ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي

5-6- تشكيل گردهمايي­هاي علمي در سطح ملي، منطقه­اي و بين المللي.

5-7- انتشار کتب و نشریات علمی

فصل سوم ـ شرايط و انواع عضويت

ماده 6ـ پذيرش مفاد اساسنامه انجمن و رعايت آن براي كليه اعضاء الزامي مي باشد.

ماده 7- شرايط و انواع عضويت در انجمن به شرح زير است:

7-1- عضويت پيوسته

موسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد (فوق ليسانس) در رشته مهندسي معدن و رشته هاي مهندسي وابسته باشند و يا داراي درجه كارشناسي (ليسانس) در اين رشته ها بوده و حداقل 5 سال سابقه كار داشته باشند، مي توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند.

تبصره 1: دارندگان مدارج تحصيلي كارشناسي ارشد يا بالاتر در رشته زمين شناسي با حداقل 10 سال سابقه كار مفيد در امور آموزشي يا پژوهشي و اجرايي معدني مي توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند.

7-2- عضويت وابسته

كليه كساني كه داراي درجه كارشناسي در رشته مهندسي معدن و ساير رشته هاي مهندسي وابسته باشند، مي توانند به عضويت وابسته انجمن درآيند.

تبصره2: رشته هاي مهندسي وابسته به معدن به پيشنهاد هيات مديره و تصويب مجمع عمومی تعيين خواهد شد.

7-3- عضويت دانشجويي

كليه دانشجوياني كه در رشته مهندسي معدن و ساير رشته هاي مهندسي وابسته در مقطع كارشناسي به تحصيل اشتغال دارند، مي توانند به عضويت دانشجويي انجمن درآيند.

7-4- عضويت افتخاري

شخصيتهاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه هاي مرتبط با مهندسي معدن حائز اهميت خاص باشد و يا در پيشبرد اهداف انجمن كمك هاي موثر و ارزنده اي كرده باشند، مي توانند به عضويت افتخاري انجمن درآيند.

7-5- عضويت حقوقي

سازمان هايي كه در زمينه هاي علمي، پژوهشي و صنعتي مرتبط با معدن فعاليت دارند، مي توانند به عضويت حقوقي انجمن درآيند.

تبصره3: اعضاي حقوقي به عنوان عضو وابسته انجمن محسوب مي شوند.

ماده 8- هر يك از اعضاء سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط مجمع عمومي تعيين مي گردد به عنوان حق عضويت پرداخت خواهند كرد.

تبصره 1: پرداخت حق عضويت هيچگونه حق و ادعايي را نسبت به دارايي انجمن براي اعضاء ايجاد نمي كند.

تبصره 2: اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند.

ماده 9: خاتمه عضويت

عضويت اعضاء در يكي از موارد زير خاتمه مي يابد:

9-1- استعفاي كتبي

9-2- عدم پرداخت حق عضويت

تبصره: تاييد خاتمه عضويت با هيات مديره است.

فصل چهارم ـ‌ اركان اصلي انجمن عبارتند از:

الف ـ مجمع عمومي

ب ـ هيات مديره

ج ـ بازرس

الف ـ مجمع عمومي

ماده 11- مجمع عمومي با شركت اعضاي پيوسته به صورت عادي يا فوق العاده تشكيل مي گردد.

تبصره1: دعوت براي تشكيل مجامع عمومي به صورت كتبي يا از طريق درج آگهي در روزنامه كثير الانتشار انجام مي شود و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به اطلاع اعضاء برسد.

تبصره2: شركت اعضاي افتخاري و وابسته انجمن در جلسات مجمع عمومي عادي بدون حق راي بلامانع است.

11-1- مجمع عمومي عادي سالي يك بار تشكيل مي شود و با حضور نصف بعلاوه يك كل اعضاء پيوسته انجمن (اصالتا و وكالتا) رسميت مي يابد. ضمنا هر عضو حاضر مي تواند حداكثر وكالت يك عضو غايب را داشته باشد.

11-2- در صورتي كه در دعوت نخست، مجمع رسميت نيابد، جلسه دوم به فاصله حداقل بيست روز بعد تشكيل مي­شود و با هر تعداد افراد حاضر (اصالا و وكالتا) داراي حق راي معتبر است.

تبصره3: تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت آرای حاضرین(اصالتا و وکالتا) دارای حق رای معتبر است.

11-3- مجمع عمومي فوق العاده در موارد ضروري با دعوت هيات مديره يا رئيس يا بازرس انجمن و يا با تقاضاي كتبي يك سوم اعضاي پيوسته تشكيل مي گردد.

تبصره4: شرايط رسميت جلسه مجمع فوق العاده مشابه شرايط مجمع عمومي عادی مذكور در بند 11-1 مي باشد و تصميمات آن با حداقل دو سوم آراي حاضرين (اصالتا و وكالتا) معتبر است.

تبصره 5: يك سوم اعضاي پيوسته مي توانند مستقيما اقدام به دعوت مجمع عمومي فوق العاده نمايند مشروط بر اينكه هيات مديره و نيز بازرس انجمن به تقاضاي ايشان پاسخ منفي داده باشد و در چنين حالتي ، ايشان در آگهي دعوت، به عدم اجابت درخواست خود، توسط هيات مديره و بازرس تصريح نمايند.

تبصره 6: در صورت تحقق تبصره 5، دستور جلسه منحصرا موضوعي خواهد بود كه در تقاضانامه ذكر شده است و هيات رئيسه مجمع از میا اعضا انتخاب خواهند شد.

ماده 12- مجامع عمومی توسط هیات رئیسه­اي مركب از يك رئيس ، يك منشي و دو ناظر كه توسط مجمع انتخاب مي­شوند اداره مي­گردد.

تبصره: اعضاي هيات رئيسه نبايد از بين كساني باشند كه خود را در انتخابات هيات مدیره و بازرس نامزد كرده ­اند.

ماده 13ـ وظايف مجمع عمومي عادي

13-1 انتخاب اعضاي هيات مديره و بازرس

13-2- تصويب خط مشي انجمن

13-3-بررسي و تصويب پيشنهادهاي هيات مديره و بازرس

13-4- تعيين ميزان حق عضويت

13-5- بررسي و تصويب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزينه­هاي سال مالي گذشته و بودجه سال آتي انجمن

ماده14- وظايف مجمع عمومي فوق العاده

14-1- تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه

14-2- تصويب انحلال انجمن

14-3- عزل هيات مديره و بازرس

تبصره: تا زمان تشكيل اولين مجمع عمومي، كليه وظايف مجامع عمومي عادي و فوق العاده بر عهده هيات موسس انجمن مي­باشد.

ب ـ هيات مديره

ماده 15- هيات مديره انجمن مركب از 7 نفر عضو اصلي و 3 نفر عضو علي البدل مي­باشد كه هر دو سال يك بار با راي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انجمن انتخاب مي شوند.

15-1- هيچيك از اعضا نمي توانند بيش از 3 بار متوالي به عضويت هيات مديره انتخاب شوند.

15-2- هيات مديره حداكثر تا يك ماه پس از انتخاب شدن،‌ با راي كتبي نسبت به تفكيك وظايف خود اقدام مي كند.

15-3- كليه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار با امضاي مشترك رئيس انجمن و خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه هاي رسمي با امضاي رئيس انجمن و يا دبير انجمن معتبر است.

15-4- هيات مديره موظف است بر حسب نياز هر يك ماه يك بار تشكيل جلسه دهد. فاصله بين دعوتنامه يا تلفن با تاريخ تشكيل جلسه هيات مديره حداقل سه روز است.

15-5- عضويت در هيات مديره افتخاري است.

15-6- جلسات هيات مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات متخذه با اكثريت آراي موافق، معتبر است.

15-7- كليه مصوبات هيات مديره پس از امضاي اعضا در دفتر صورتجلسات هيات مديره نگهداري مي شود.

15-8- شركت اعضاي هيات مديره در جلسات ضروري است و غيبت هر يك از اعضاي هيات مديره بدون عذر موجه به تشخيص هيات مديره تا سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود.

15-9- در صورت استعفاء‌، بركناري يا فوت هر يك از اعضاي هيات مديره، عضو علي البدل براي مدت باقيمانده دوره عضويت به جانشيني وي تعيين خواهد شد.

15-10- شركت بازرس در جلسات هيات مديره بدون حق راي مجاز است.

15-11- هيات مديره موظف است ظرف حداكثر 4 ماه پيش از پايان تصدي خود نسبت به فراخواني مجمع عمومي و انتخاب هيات مديره جديد اقدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومي براي بررسي به كميسيون انجمنهاي علمي ارسال كند.

تبصره: تا تاييد هيات مديره جديد از طرف كميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري، هيات مديره پيشين مسئوليت امور انجمن را بر عهد خواهد داشت.

ماده 16- وظايف هيات مديره

هيات مديره نماينده قانوني انجمن بوده و جز درباره موضوعاتي كه موجب مفاد اين اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است كليه اختيارات لازم براي اداره امور مشروط به رعايت حدود موضوع فعاليت انجمن دارا مي باشد. از جمله:

16-1- اداره امور جاري انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي

16-2- تشكيل گروههاي علمي انجمن ، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت آنها.

16-3- انجام هر گونه اقدام و معامله ضروري در مورد نقل و انتقال اموال غير منقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومي است.

16-4- تهيه گزارش سالانه و تنظيم تراز مالي و صورتحساب درآمدها و هزينه هاي انجمن براي تصويب در مجمع عمومي و ارائه به مرجع نظارت در موعد مقرر.

16-5- اقامه دعوي و پاسخگويي به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي در تمام مراجع و مراحل دادرسي با حق تعيين وكيل و حق توكيل به غير.

16-6- انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن براي شركت در مجامع علمي داخلي و خارجي.

16-7- اجراي طراحها و برنامه هاي علمي در چهار چوب وظايف انجمن.

16-8- جلب هدايا و كمكهاي مالي.

16-9- اهداي بورس هاي تحقيقاتي و آموزشي و جوايز علمي.

16-10- اتخاد تصميم در مورد عضويت انجمن در مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور.

16-11- ارسال گزارش­هاي لازم به كميسيون انجمن­هاي علمي وزارت علوم،‌تحقيات و فناوري

ج ـ‌بازرس

ماده 17- مجمع عمومي عادي يك نفر را به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان بازرس علي البدل براي مدت دو سال انتخاب مي كند.

تبصره: انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است.

ماده 18- وظايف بازرس

18-1- بررسي اسناد و دفاتر مالي انجمن و تهيه گزارش براي مجمع عمومي.

18-2- بررسي گزارش سالانه هيات مديره و تهيه گزارش از عملكرد انجمن براي اطلاع مجمع عمومي.

18-3- گزارش هرگونه تخلف احتمالي هيات مديره از مفاد اساسنامه و مصوبات مجمع به مجمع عمومي.

تبصره: كليه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالي و غير مالي در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد توسط هيات مديره انجمن براي بررسي در دسترس بازرس قرار گيرد.

فصل پنجم ـ گروههاي علمي انجمن

ماده 19- انجمن مي تواند گروهها وكميته هاي زير را تشكيل دهد كه بر اساس شرح وظايفي كه از سوي هيات مديره تعيين مي شود به فعاليت مي پردازند.

1)گروههاي تخصصي
2)كميته آموزش و پژوهش
3)كميته انتشارات
4)كميته آمار و اطلاعات
5)كميته پذيرش و روابط عمومي
6)كميته گردهمايي هاي علمي
19-1- تهيه و تصويب آئين نامه تشكيل گروهها و كميته ها با هيات مديره انجمن است.

فصل ششم ـ بودجه و موارد متفرقه

ماده 20- منابع مالي انجمن عبارتند از:

20-1- حق عضويت اعضاء

20-2- درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و مشاوره­اي

20-3- هدايا و كمكها

20-4- كلیه عوايد و درآمدهاي انجمن صرف اهداف موضوع ماده 5 اين اساسنامه خواهد شد.

ماده 21- درآمدها و هزينه­هاي انجمن در دفاتر قانوني ثبت و ترازنامه آن هر سال پس از تصويب در مجمع عمومي به كميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري ارسال مي شود.

ماده 22- كليه وجوه انجمن در حساب مخصوصي به نام انجمن نزد بانكهاي كشور نگهداري مي شود.

ماده 23- هيچ يك از موسسين يا صاحبان سرمايه حق برداشت يا تخصيص هيچگونه سودي اعم از سود سهام يا سرمايه را نداشته و خود و وابستگان درجه يك آنها نمي توانند مبادرت به انجام معاملات با موسسه نمايند.

ماده 24- كليه مدراك و پرونده­هاي مالي و غير مالي مرتبط با فعاليتهاي انجمن در محل دفتر مركزي انجمن نگهداري مي­شود و در مواقع مراجعه مرجع نظارت يا ساير مراجع صلاحيت دار در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده 25- هر گونه تغيير در مفاد اساسنامه، پس از تصويب كميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري معتبر است.

ماده 26- انجمن تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و اعضاي آن به نام انجمن حق فعاليت سياسي يا وابستگي به گروهها و احزاب سياسي را ندارند.

ماده 27- در صورت تصويب انحلال انجمن توسط مجمع عمومي ، همان مجمع هيات تسويه اي را براي پرداخت ديون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد كرد. هيات تسويه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهي كليه دارايي هاي منقول و غير منقول انجمن را با نظر وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري به يكي موسسات آموزشي يا پژوهشي كشور واگذار كند.

ماده 28- اين اساسنامه مشتمل بر 6 فصل، 28 ماده، 55 زير ماده و 18 تبصره در جلسه مورخ 9/6/81 مجمع عمومي انجمن به تصويب رسيد.